งานวิศกรรมและสถาปัตยกรรม

นายเกษตร ทาอินต๊ะ
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายธราธร สวนปาน
สถาปนิก

นายอุทัย ใจสักเสริญ
วิศวกร

นายภาณุพงศ์ พื้นผาสุข
สถาปนิก

นายภาณุพงศ์ วงศ์อุดมทรัพย์
วิศวกรโยธา

นายสามารถ วงค์สุวรรณ์
วิศวกรโยธา

นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล
วิศวกร

นายธนทรัพย์ ไชยอินทร์
วิศวกร

นายประพันธ์ ดวงดี
วิศวกรเครื่องกล

นางสาวรัชดาภรณ์ พานคร้าม
วิศวกรโยธา

นายยศพัทธ์ ยาย่อ
วิศวกร