งานโสตทัศนูปกรณ์

นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ ระดับชำนาญการ

นายอนันต์ หมูฝั้น
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นายปิยะพงษ์ จอมคำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย วราวุธ จันทรส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเสกสรร ดู่สอน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา