งานโสตทัศนูปกรณ์

นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ ระดับชำนาญการ

นายอนันต์ หมูฝั้น
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

นายปิยพงษ์ จอมคำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย วราวุธ จันทรส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเจนณรงค์ สุวรรณะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกาษา

นายธนภัทร ศรีปัญญา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศน์ศึกษา