งานอนามัยและบริการ

นางรุ่งทิพย์ ไคร้ก้ำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางกชณัช สุวรรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางรวิพร ไฝทา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางศรีนวล แก้ววงศ์แสง
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางรัมภา จอมคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางหรัญญา เตยะ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางนงลักษณ์ ปันทรา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางลัดดาวรรณ ทรงธิบาย
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางมลิวัลย์ สุตาหมื่น
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางอัมพร กันธะมา
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายสายัณห์ จันทร์แก้ว
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร