งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายสรุพล ใจมา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์
วิศวกร

นายชายญาพร ยั่งยืน
ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน (เครื่องทำความเย็น)

นายบุญรัตน์ ไคร้จักร
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายประสิทธิ์ สีแปง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ซ่อมบำรุง)

นายปัญญา สุกะโต
ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ซ่อมบำรุง)

นายทัด ใจดา
ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ประปา)

นายวิฑรูย์ หล้าเมละ
ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ประปา)

นายอุเทน ไม้ปู
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายนิรันดร์ ปัญญาราช
ผู้ปฏิบัตรงานช่าง(ซ่อมบำรุง)

นายทองอินทร์ สายเที่ยง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสมจิตร สายเที่ยง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายดวงเนตร ขุนนา
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสิงหา บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายทิวา ขยันยิ่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายบัณฑิต ช่างแย้ม
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายสุริยัน กองเย็น
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายเจษฎา เขียววาท
ผู้ปฏิบัติงานช่าง