ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ (อ่าน 134) 25 ก.พ. 66
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผนึกกำลัง มุ่งพัฒนาด้านวิชาการควบคู่การพัฒนาชุมชน จับมือโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วม MOU พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (อ่าน 92) 25 ก.พ. 66
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมชมนิทรรศการ ผลงานการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อ่าน 94) 25 ก.พ. 66
นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรู้ทันสื่อและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสันกำแพง (อ่าน 67) 25 ก.พ. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 486) 05 ก.พ. 65
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 492) 05 ก.พ. 65
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 470) 05 ก.พ. 65
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร (อ่าน 2459) 23 ส.ค. 64
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (อ่าน 687) 23 ส.ค. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Education in the U.S. (อ่าน 642) 23 ส.ค. 64
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่2 เสนอแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี สู่ความทันสมัย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย (อ่าน 610) 23 ส.ค. 64
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 632) 29 ก.ค. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 666) 29 ก.ค. 64
ศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ – เพชรบูรณ์ – อุตรดิตถ์ จับมือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 28 แห่ง (อ่าน 667) 29 ก.ค. 64
มร.ชม. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 472) 29 ก.ค. 64
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ “ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา” (อ่าน 509) 03 มี.ค. 64
คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2564 (อ่าน 495) 03 มี.ค. 64
ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (อ่าน 445) 03 มี.ค. 64
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2 / 2564 (อ่าน 430) 03 มี.ค. 64
มร.ชม. แจ้งผู้สมัคร รอบที่ 1 TCAS 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 449) 08 ก.พ. 64
มร.ชม. เชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (อ่าน 452) 08 ก.พ. 64
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 434) 08 ก.พ. 64
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ 2564 (อ่าน 447) 08 ก.พ. 64
กำหนดการปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ (อ่าน 551) 27 ม.ค. 64
คณะผู้บริหาร บุคลากร มร.ชม.ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ครบรอบ 39 ปี (อ่าน 456) 27 ม.ค. 64
ประกาศให้เช่าพื้นที่อาคาร 70 ปี ชั้น 1 (อ่าน 434) 27 ม.ค. 64
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 415) 27 ม.ค. 64
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อ่าน 410) 15 ม.ค. 64
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มร.ชม. ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการใหม่รองรับนักศึกษา (อ่าน 418) 15 ม.ค. 64
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (อ่าน 408) 15 ม.ค. 64