คณะผู้บริหาร

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายคนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

นางเบญจวรรณ ฉิมบุญมา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสรุพล ใจมา
หัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายอภิชาติ มูลงาม
หัวหน้าหน่วยงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่

นายเกษตร ทาอินต๊ะ
หัวหน้างานวิศวกรรมและสถานปัตยกรรม

นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร
รักษาการหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางรุ่งทิพย์ ไคร้ก้ำ
รักษาการหัวหน้างานอนามัยและบริการ