ผู้บริหาร

นายคนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
    กุมภาพันธ์ 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 16/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 385917
Page Views 531537
ข้อมูลทั่วไปกองอาคารสถานที่

๑. ประวัติความเป็นมา

                      กองอาคารสถานที่ ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งเดิมเป็นหนึ่งงานอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ต่อมาโดยที่เป็นการสมควรให้มีกองอาคารสถานที่เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงานโดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้จัดตั้ง กองอาคารสถานที่ ขึ้น โดยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองอาคารสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และแบ่งส่วนงาน ออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
๑.        งานบริหารทั่วไป
๒.        งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
๓.        งานโสตทัศนูปกรณ์
๔.        งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อมา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยในงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เพิ่มอีก ๓ หน่วยงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๕๓๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑.        หน่วยซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
๒.        หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
๓.        หน่วยภูมิทัศน์และงานสวน
เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
 
๒.       ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนางานบริการ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อความพึงพอใจสูงสุด


๓.       วิสัยทัศน์ (Vision)
กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นให้บริการ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการที่ดี

 
๔.       พันธกิจ

๑) ให้การบริการด้านอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการประชุมสัมมนา  การจัดกิจกรรมต่างๆ 

๒) ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย 

๓) บริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงวิเคราะห์ จัดทำ กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการก่อสร้างอาคาร/งานปรับปรุงอาคาร

๔) ดำเนินการด้านบริหารจัดการ อย่างโปร่งใส  ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้

๕) บริหารจัดการด้านการจราจร รักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖) บริหารจัดการด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

๗) สนับสนุนส่งเสริมภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


๕.       วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้การบริการด้านอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่างๆ

๒) เพื่อดูแล ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย

๓) เพื่อบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงวิเคราะห์ จัดทำ กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการก่อสร้างอาคาร/งานปรับปรุงอาคาร

๔) เพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้

๕) เพื่อบริหารจัดการด้านการจราจร รักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖) เพื่อบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๗) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ๖.       ค่านิยม
          มีจิตบริการที่ดี รับผิดชอบงานในหน้าที่ รู้รักสามัคคี ภักดีต่อองค์กร


 ๗.       อัตลักษณ์
           สามัคคี เก่งงาน

 
๘.       เอกลักษณ์
           มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม
 
 
๙.       วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

มีจิตบริการที่ดีบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายด้วยความอดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-885380 โทรสาร 053-885385